Remisser & Yttranden

SACG:s yttrande över SOU 2016:79 ”En känneteckensrättslig reform” Remiss 2017-03-06

SACG:s yttrande över SOU 2016:58 ”Ändrade mediegrundlagar” Remiss 2017-01-09

SACG:s yttrande över SOU 2016:14 ”En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk” Remiss 2016-07-01

SACG tar ställning för rättighetshavares möjlighet att få interimistiska förbud mot intrångsgörare i Sverige SACG position paper 2016-04-15

SACG:s yttrande över förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877) Remiss 2015-11-30