S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Föreningens stadgar

Föreningens stadgar

 
 

Stadgar för svenska föreningen mot piratkopiering – Swedish AntiCounterfeiting Group (SACG)
 

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Svenska Föreningen mot Piratkopiering – Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG) och har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Ändamål

Föreningen är en politiskt obunden och ideell förening som har till ändamål:

 • att främja förståelse för vikten av ett väl utvecklat och effektivt rättsskydd till förhindrande av piratkopiering i vidaste bemärkelse,

 • att sprida kännedom och kunskap om sakförhållanden och gällande lagstiftning och rättspraxis för att bidra till att piratkopiering förhindras och minskar i omfattning och

 • att påverka myndigheter och institutioner i syfte att få till stånd effektiva åtgärder mot piratkopiering.

§ 3 Verksamhet

 Föreningen fullföljer sitt ändamål genom:

 • att skapa ett forum och anordna möten för föreningens medlemmar – bestående av företag, organisationer och enskilda – för samarbete och utbyte av kunskap och information angående piratkopiering,

 • att anordna kurser och seminarier och annan utbildning för myndigheter, organisationer, medlemmar och andra intresserade,

 • att samverka med andra svenska, utländska och internationella organisationer och föreningar med huvudsakligen samma inriktning och

 • att driva annan opinionsbildande verksamhet förenlig med föreningens syfte.

§ 4 Medlemskap

 Medlemskap i föreningen kan vinnas av företag, organisationer och enskild person som ställer sig bakom föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen. Till hedersledamot kan utses person, vilken gjort sig förtjänt därav genom att ha främjat föreningens verksamhet och syften på ett förtjänstfullt sätt. Hedersledamot kan inte samtidigt vara styrelseledamot i föreningen. Hedersledamot erlägger inte medlemsavgift. Hedersledamot väljs efter förslag av styrelsen på årsmötet eller annat föreningsmöte, varvid 2/3 röstmajoritet erfordras.

§ 5 Medlemsavgifter

Enskild och juridisk person skall erlägga årlig medlemsavgift. Avgifternas storlek skall fastställas av årsmötet.

§ 6 Styrelse och funktionärer

Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande och högst tio övriga ledamöter och minst fem, vilka väljs vid årsmötet för två år i sänder. En styrelseledamot får inte sitta längre än sex (6) år i följd i styrelsen. En person som tidigare varit styrelseledamot får inte utses till styrelseledamot igen förrän minst två (2) år gått från utträdandeåret. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. En styrelseledamot får inte vara ordförande längre än tre år i följd. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll. Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen samt annars när minst tre styrelseledamöter begär det.

§ 7 Beslutsförhet och beslut

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för ett beslut dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

§ 8 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden, vice ordföranden samt kassören var för sig.

§ 9 Förvaltning och revision

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Styrelsen avger årligen en förvaltningsberättelse. I berättelsen ingår balans- och resultaträkning för räkenskapsåret. Förvaltningsberättelsen granskas av de på föreningens årsmöte utsedda revisorerna. Berättelsen och föreningens räkenskaper skall avlämnas till revisorerna senast fem veckor före årsmötet. Revisorerna skall avge berättelse över sin granskning senast tre veckor före årsmötet.

§ 10 Årsmöte

Årsmöte hålls varje år före utgången av juni månad på dag och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse sker skriftligen och utsänds minst 14 dagar före mötet.
Vid årsmötet skall behandlas följande ärenden:

 1. Val av ordförande vid mötet och fastställande av dagordning.

 2. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

 3. Styrelsens förvaltningsberättelse.

 4. Revisorernas berättelse.

 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 6. Val av styrelse.

 7. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

 8. Fastställande av årsavgifter i föreningen.

 9. Utseende av valberedning med uppgift att vid nästa årsmöte lämna förslag av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleant.

 10. Övriga frågor.

Önskar medlem ta upp fråga till behandling vid årsmötet, skall det skriftligen anmälas till styrelsen senast åtta dagar före mötet. Medlem har rätt att närvara och utöva yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet.

§ 11 Annat föreningsmöte

Annat föreningsmöte än årsmöte hålls på kallelse av styrelsen. Kallelse sker skriftligen och utsänds senast 14 dagar före mötet. Styrelsen är skyldig att hålla sådant föreningsmöte om det för uppgivet ändamål begärs av minst 20 medlemmar. Vid ett annat föreningsmöte än årsmöte behandlas enbart de ärenden som är upptagna i kallelsen.

§ 12 Omröstning

Omröstning vid föreningens möten enligt 10 och 11 §§ sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs. Varje närvarande medlem har en röst. Juridisk person företräds av behörig ställföreträdare. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten skiljer.

§ 13 Stadgeändring och upplösning

Ett beslut om ändring av föreningens stadgar eller om upplösning av föreningen är inte giltigt med mindre beslutet fattas vid två på varandra följande möten enligt 10 respektive 11 §§, varav minst ett årsmöte. Beslutet skall ha biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid det senaste mötet. Förslag om stadgeändring eller om föreningens upplösning får behandlas på en föreningsstämma endast om det tagits upp i kallelsen till stämman. I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar enligt styrelsens bestämmande användas för ändamål som ligger föreningens syften nära.

§ 14 Uteslutande av medlem

Medlem som motverkar föreningens ändamål och/eller bryter mot föreningens stadgar kan uteslutas efter beslut av styrelsen. Den som utesluts eller utträder ur föreningen förlorar omedelbart rätt att delta i beslut rörande föreningens angelägenheter och erhåller ingen restitution av erlagd årsavgift.