S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Remisser & yttranden

Remisser & yttranden

 

“Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott”
SACG:s yttrande över SOU 2018:6 Remiss 2018-06-07

“Utkast till global konvention om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Haagkonferensen)”
SACG:s yttrande över Ju2016/04170/Dom Remiss 2018-11-01

”En känneteckensrättslig reform” 
SACG:s yttrande över SOU 2016:79 Remiss 2017-03-06

”Ändrade mediegrundlagar” 
SACG:s yttrande över SOU 2016:58 Remiss 2017-01-09

”En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk”
SACG:s yttrande över SOU 2016:14 Remiss 2016-07-01

SACG tar ställning för rättighetshavares möjlighet att få interimistiska förbud mot intrångsgörare i Sverige
SACG position paper 2016-04-15

SACG:s yttrande över förslag till lag om ändring i varumärkeslagen
(2010:1877) Remiss 2015-11-30

“Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter”
SACG:s yttrande över promemoria om nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter 2013-12-20

“Skyddet för företagshemligheter”
SACG:s yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv 2013/0402 om skyddet för företagshemligheter 2013-12-13