S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Publikationer

Publikationer

 
 

SACG har tillsammans med Jure Förlag gett ut ett antal skrifter om piratkopiering och varumärkesförfalskning. Mer information kring de särskilda områden som behandlats hittar du nedan.
 

Intrångsundersökning i varumärkesrätten – Ett effektivt verktyg i kampen mot piratkopiering (2014)

Författare: Sara Saber
”I kampen mot piratkopiering är intrångsundersökning ett viktigt verktyg för att säkra bevis för ett immaterialrättsligt intrång. En sådan undersökning kan beslutas av domstol, på yrkande av part, under vissa förutsättningar. Beslut om intrångsundersökning verkställs av Kronofogdemyndigheten.”
 

Intrångsundersökning och Discovery

Författare: Ralf Lyxell
Bevisupptagningsinstitutet discovery är ett av de mest omtvistade inslagen i amerikansk civilprocessrätt. Det utgörs av en uppsättning bestämmelser som tillåter att parterna får insyn i varandras bevisning – ett slags privat husrannsakan – som tillämpas under förberedelserna inför en rättegång. Discovery liknar därför på många sätt de möjligheter till intrångsundersökning som sedan januari 1999 finns i den svenska immaterialrätten. Denna bok är en introduktion för den som har anledning att närma sig discovery och intrångsundersökning. Mot bakgrund av rättspraxis, beskrivs grunddragen inom såväl discovery som svenska bevisupptagningsregler. Härvid besvaras frågorna:

1. Hur går discovery till och vad får eftersökas?
2. Vad får eftersökas enligt den processuella editionsplikten i rättegångsbalken?
3. Vad får eftersökas enligt rättegångsbalken bestämmelser om editionsföreläggande till framtida säkerhet?
4. Hur går intrångsundersökning till och vad får eftersökas?

Framställningen innehåller också en jämförelse mellan och en analys av de skilda rättsinstituten, deras för- och nackdelar.
 

Interimistiska förbud i immaterialrättsprocessen. Vad är sannolika skäl?

Författare: Niklas Andersson
”Otillåten kopiering av immaterialrättsligt skyddade varor har blivit ett allt större problem. För att komma åt problemet krävs effektiva sanktioner. Ett primärt intresse för rättighetshavaren är att otillåtna exemplar över huvud taget inte når marknaden. Då är det interimistiska vitesförbudet till stor hjälp. Det gäller inte minst när rättegången drar ut på tiden.”
 

Counterfeiting och ingripande mot piratkopiering i Sverige

Författare: Anna Gars
”Problemet med counterfeiting och piratkopiering är ständigt ökande. Det rör sig idag om en omfattande organiserad internationell kriminalitet. Inte bara rättighetshavare lider skada. Också konsumenterna och samhället drabbas. För att rå på problemen har det varit nödvändigt att söka lösningar på det internationella planet – främst inom WIPO, EU och GATT. Trots de möjligheter som idag finns att stoppa piratkopierade varor redan vid gränsen, återstår många problem.”