S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Aktuellt

Artiklar & Seminarier

Inbjudan till årsstämma och seminarium 13 juni 2019

Årsstämma och seminarium

 

den 13 juni 2019 kl. 16.00 – 18.30 Groth & Co, Birger Jarlsgatan 57 B i Stockholm Välkommen till SACG:s årsstämma med efterföljande seminarium och mingel

 

16.00  Årsstämma och seminarium

Välkommen

Sara Sparring, ordförande SACG (Synch)

Se dagordning, Bilaga 1

 

Uppdatering från Observatory Jesper Sundström (Zacco)

The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights bedrivs genom EUIPO och är sedan många år tillbaka den huvudsakliga tillhandahållaren av information till EU-kommissionen för lagstiftning om immaterialrätt, med ett stark fokus på piratkopiering. SACG är en av de tidigaste representanterna från näringslivet i Observatory och är fortsatt mycket engagerad i dess arbete. Vi presenterar årets senaste rapporter från Observatory, inklusive flera uträkningar av värdet av pirathandeln i olika sektorer, och insikter från möten med Observatory under det senaste året.

Avslutningsvis introduceras det arbete som planeras av Observatory det kommande året.

 

Hur kan vi kommunicera farorna med piratkopior? Emma Nordin (ICC)

För att belysa de många faror som är kopplade till piratkopior genomförde Internationella Handelskammaren (ICC) under World Consumer Rights Day en internationell kampanj. Avsändare var Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP), ICC:s globala projekt med syfte att bekämpa piratkopiering och förfalskningar. Kampanjen, som utgjordes av korta budskap på sociala medier och en debattartikel, riktade sig till konsumenter och betonade vikten av konsumentansvar och hur man som konsument kan förhindra handel med förfalskningar. Hur utformar man en kampanj som riktar sig till konsumenter? På vilket sätt och genom vilka kanaler nås konsumenter av information? Och vilken typ av information är det som får genomslag i dessa kanaler? Vi presenterar kampanjen och tankar bakom ICC:s påverkansarbete.


Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin – en rapport från OECD Representant från PRV

Konsumenter luras att köpa kopior, i tron att det är original, motsvarande ett värde av 4,5 miljarder per år. Handeln med piratkopierade produkter är omfattande och får stora konsekvenser för Sverige, enskilda företag och konsumenter. Svenska företag går miste om intäkter från de investeringar de gjort och Sverige går miste om skatteintäkter. Tusentals svenska arbetstillfällen går förlorade.

Dessutom bidrar piratkopiering till dåliga arbetsförhållanden och produkter som innebär risker för hälsa och säkerhet. Konsumenter blir helt enkelt lurade. Svenska produkter är särskilt utsatta, både med tanke på värdet av den illegala handeln och om man tittar på hur stor andel den illegala handeln står för inom vissa produktkategorier som bilreservdelar, maskineri (kullager), kläder, leksaker och klockor. Siffrorna kommer från en rapport som OECD har gjort och baseras på en studie av piratkopieringens konsekvenser för Sverige. Studien har gjorts på uppdrag av PRV och rapporten blev klar våren 2019. Detta är första gången som konsekvenserna för just Sverige har undersökts. PRV berättar mer om studien och resultatet av den.

 

Mingel och informella diskussioner följer seminariet

Datum: 13 juni 2019 kl. 16.00 – 18.30

Plats: Groth & Co, Birger Jarlsgatan 57 B i Stockholm

 

Deltagaravgift: Deltagande vid årsstämma är gratis för medlemmar. För att delta i seminariet ska du eller din organisation vara medlem i SACG – det går bra att gå med inför seminariet. Deltagande i seminariet faktureras av SACG i efterskott med 450 kr per medlem.

Anmälan: görs senast den 10 juni 2019 till klubbmästare Linn Rosengård på linn.rosengard@sfstudios.se.

Hantering av dina personuppgifter

Du finns med din mailadress med i vårt register för utskick av information och därför hanterar och sparar vi din mailadress. Mailadressen används för att skicka dig olika former av inbjudningar till våra events och eventuell annan information från SACG som vi tror kan intressera dig samt för att hantera ditt medlemskap. Annan information vi har om dig kan vara din arbetstitel, namnet på ditt företag, eller annan information som vi fått genom dig eller genom offentligt tillgänglig information. Din mailadress används inte för andra ändamål och lämnas inte ut till någon annan part. Du kan när som helst be att få din mailadress struken genom att meddela detta i svarsmail till info@sacg.org.

Bilaga 1 – Dagordning

Dagordning årsmöte den 13 juni 2019 i Svenska Föreningen mot Piratkopiering (SACG)

   1. Val av ordförande vid mötet och fastställande av dagordning

   2. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötesprotokollet

   3. Styrelsens förvaltningsberättelse

   4. Revisorernas berättelse

   5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

   6. Val av styrelse

   7. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

   8. Fastställande av årsavgifter i föreningen

   9. Utseende av valberedning med uppgift att vid nästa årsmöte lämna förslag av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleant

   10. Övriga frågor

Sara SparringComment